Opieka przedszkolna w czasie wakacji w 2016 roku

   

W Gminie Zduńska Wola w okresie wakacji 2016 r. dyżurować będą placówki oświatowe zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem:

  • lipiec – Gminne Przedszkole przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (w wymiarze 9,5 godz. dziennie),
  • sierpień – Gminne Przedszkole w Ochraniewie (w wymiarze 9,5 godz. dziennie).

Opieką wakacyjną będą objęte również dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy.

 

Zapisy dzieci na zajęcia wakacyjne do dyżurujących placówek odbywają się w czerwcu, w macierzystych przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

 Informacja  na tablice w szkole:      SZANOWNI RODZICE,  od  1 sierpnia  2016r ----do 31 sierpnia 2016r. 

 ZAPRASZAMY DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE

Kontakt do Dyrektora Przedszkola-Mariola Suwald 43-823-32-57.

ZAPISU DZIECI NA WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI   DOKONUJEMY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU MACIERZYSTYM DZIECKA 

 DO 30 CZERWCA 2016r U DYREKTORA, WYCHOWAWCÓW GRUP. 

OPŁATĘ NALEŻY WNOSIĆ INTENDENTOWI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W OCHRANIEWIE.

OD 1 czerwca DO 30 czerwca 2016 r w godz. 8.30-11.30

 

BRAK WPŁATY W WYMIENIONYM TERMINIE SKUTKUJE NIE PRZYJĘCIEM DZIECKA NA DYŻUR.

Dyżur w Przedszkolu w Czechach od 01-31lipca 2016r. w godz.6.30-16.00 nauczyciele z G. Przedszkola w Czechach. 

 

RODZICE PODCZAS ZAPISU DZIECI PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DANYCH TAKICH JAK:

 

  1. Imię i nazwisko dziecka.
  2. Data i miejsce urodzenia.
  3. Miejsce zamieszkania.
  4. Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów).
  5. Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów).
  6. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

 

DO PRZEDSZKOLA NA CZAS DYŻURU WAKACYJNEGO DZIECKO PRZYNOSI ZE SOBĄ:

  1. Obuwie i ubranie na zmianę.
  2. Blok, malowankę, kredki, plastelinę, chusteczki higieniczne.

Zasady organizacji dyżuru SIERPNIOWEGO:

1)      Dziennik dyżuru zakłada placówka, na terenie której jest organizowany dyżur. Wydatki na środki czystości ponosi placówka, która organizuje dyżur ( co roku inna).

2)      Przedszkola w czasie dyżuru czynne jest od 6.30 do 16.00.

3)      Podczas dyżuru obowiązuje rozkład dnia nastawiony na wypoczynek, zajęcia rekreacyjne, gry, zabawy integracyjne w przedszkolu, na placu zabaw.

4)      Dyrektor dyżurującego przedszkola zobowiązuje nauczycieli dyżurujących do zwracania  szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na terenie przedszkola

5)      i placu zabaw, zabezpieczanie użytkowanych urządzeń i pomocy dydaktycznych przed kradzieżą, zamykania drzwi wewnętrznych, furtki i obiektu przedszkola.

6)      Podczas dyżuru obowiązuje miesięczny okres rozliczenia za żywność. Nie obowiązują odpisy z żywności za dni nieobecności dziecka.

7)      Opłatę w kwocie 110 zł ( 3 posiłki ) według stawki żywieniowej 5 zł za każdy dzień plus opłata czesnego 1 zł za 1 godzinę świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej podczas 22 dni lipca.

8)       Opłatę w kwocie  88 zł ( 2 posiłki) według stawki żywieniowej 4 zł za każdy dzień plus opłata czesnego 1 zł za 1 godzinę świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej podczas 22 dni lipca.

9)      Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad osobistego zgłoszenia nauczycielowi dyżurującemu odbioru dziecka z przedszkola.

 

DZIĘKUJEMY 

Dodano: 2016-05-31 12:55:14
Powrót