Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2016/2017

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony z uwzględnieniem  znowelizowanej ustawy o systemie  oświaty.

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie od 22 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, zgodnie z kryteriami określanymi w art. 20c ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami): niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone w uchwale nr IV/19/2014 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola. :

1) rodzice dziecka (prawnego opiekuna) pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do placówki do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka  obwodzie Szkoły Podstawowej w Krobanowie ( obwód szkoły w rozumieniu uchwały nr  XXX/232/2013 Rady Gminy Zduńska Wola  z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zduńska Wola) – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Terminy naboru

  • 22 luty 2016 r. – 29 lutego 2016 r. – złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
  • od 1 marca 2016 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
  • od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
  • od 1 kwietnia 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
  • w dniu 8 kwietnia 2016 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na poziomie oceny formalnej i merytorycznej),
  • od 11 kwietnia 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 15 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • od 16 maja 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2016/2017 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola.


Zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI