Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2016/2017

Nabór klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony z uwzględnieniem  znowelizowanej ustawy o systemie  oświaty.

Kryteria naboru

Dzieci z rocznika 2009 – siedmiolatki

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci z rocznika 2010 – sześciolatki

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie wniosków rodziców, jeśli dane dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kontynuacja nauki w klasie I i II szkoły podstawowej

Dzieci z rocznika 2009, które w obecnym roku szkolnym rozpoczęły naukę w klasie I, na wniosek rodziców przedłożony dyrektorowi szkoły w terminie do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko, które  będzie kontynuowało naukę w klasie I w roku szklonym 2016/2017, w bieżącym roku szkolnym nie będzie podległo klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promującego.


Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. mogą kontynuować w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie II, z tym że w tym roku szkolnym nie podlegają one klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymują świadectwa szkolnego promocyjnego. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XVIII/133/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:

1) dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,

4) w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.

 

Terminy naboru

  • od 1 marca 2016 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),
  • od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
  • od 1 kwietnia 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
  • w dniu 8 kwietnia 2016 r. opublikowanie przez każdą komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na poziomie oceny formalnej i merytorycznej),
  • od 11 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 19 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół.
  • od 4 maja 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2016/2017 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie  nr 160/2016 Wójta Gminy Zduńska Wola.

Uwaga! 

Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której dziecko uczęszcza. Wymienionego przepisu nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I przekracza 7 uczniów.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola
  2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017