„PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA”
Rządowy program na lata 2008-2013
l.p. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Terminy Osoby odpowie-dzialne Uwagi
I Przedstawienie zadań w związku z wprowadzeniem programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – wyznaczyć koordynatora ds. wdrażania i realizacji programu Rada Pedagogiczna 17 listopad Dyrektor
II Budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej


1. Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły
2. Praca indywidualna z uczniem3. Kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacun-ku i dialogu wśród uczniów, nauczycieli, a także innych pracowników szkoły
Ankiety dla uczniów, nauczycieli, rodziców pod kątem diagnozy wychowawczej
- bezpieczeństwo w szkole
- stosunki koleżeńskie w Twojej klasie

1. Kształtowanie umiejętności wychowawczo-opiekuńczych nauczycieli i rodziców oraz umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów
- promocja zdrowia,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym

Rozmowy, zajęcia przygotowujące uczniów w konkursach: Kangur Matematyczny, Olimpus polonistyczny, Gminny konkurs ortograficzny, konkurs ppoż., karta rowerowa

- wspólne organizowanie uroczystości szkolnych
- z p. pielęgniarką
- z p. intendentką (Zasady zdrowego żywienia)
- Wigilia dla bezdomnych
- szkolenia Rady Pedagogicznej- Bezpieczna i przyjazna szkoła,
- Szkolne Koło Caritas
- konkurs z okazji Międzynarodo-wego Dnia Praw Człowieka
Cały rok
III Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i innych pracowników

1. Dostępność programów zwiększających kompetencje wychowawczoprofilaktyczne nauczycieli i rodziców
Udział uczniów, rodziców, nauczycieli w programie promującym zdrowy styl życia „Chcę być zdrów- wybieram ruch”
Warsztaty dla nauczycieli
Program profilaktyczny i wychowawczy
IV Uspołecznianie szkoły oraz wzmocnienie funkcji psychologiczno-pedagogicznej

1. Indywidualne potrzeby uczniów
2. Wsparcie uczniów zdolnych


3. Wdrażanie, angażowanie rodziców w proces uspołeczniania szkoły4. Dostępność do ofert Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, możliwość konsultacji ze specjalistami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.- warsztaty doskonalące z zakresu kształcenia i wychowania dzieci o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych

- organizowanie konkursów szolnych: ekologiczny, przyrodniczy, matematyczny, drogowy, sporto-wy, Prawa Człowieka, Bezpieczna szkoła
Udział uczniów w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim
- plastyczny
- recytatorski

Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego i rodziców w celu przygotowania imprez szkolnych:
- Święto Patrona
- Choinka
- Dzień Dziecka
- Mikołajki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- pedagogizacja rodziców
Współpraca nauczycieli z pracownikami w zakresie indywidualnych przypadków.
Wskazanie rodzicom możliwości uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologiczno-pedagogicznych
- dyżury nauczycieli
- indywidualne rozmowy
V Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna, znaczenie organizacji, stowarzyszeń młodzieżowych 1. Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: teatrzyk, zuchy, koło dziennikarskie

2. Nawiązywanie kontaktów z innymi placówkami

3. Uaktywnienie działań Samorządu Uczniowskiego