PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W roku szkolnym 2009/2010 Państwowa Inspekcja Sanitarna przystąpiła do realizacji II edycji Krajowego programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.
Program stanowi pierwsze ogniwo w edukacji antytytoniowej i jest odpowiedzią na stale obniżający się wiek dzieci eksperymentujących z tytoniem oraz powszechność biernej inhalacji jego dymu od momentu poczęcia, która przez niewielu dorosłych jest postrzegana w kategoriach zagrożenia

Jak jednak dowodzą wyniki badań, ekspozycja na dym tytoniowy jest równie szkodliwa jak sam proces aktywnego palenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym oznacza ona m. in.:

 • upośledzenie funkcji wielu organów,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia zachowania,
 • zmniejszoną gotowość szkolną,
 • mniejszą odporność na infekcje, itp.

O istotnej potrzebie edukacji zarówno dzieci jak i ich rodziców nt. szkodliwości używki świadczą statystyki:
 • w Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci,
 • 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych,
 • w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy,
 • dla 65% dzieci miejscem zagrożenia są miejsca publiczne,
 • ok. 20 - 30% kobiet pali papierosy w czasie ciąży


Prowadząc edukację antytytoniową już od wieku przedszkolnego, poprzez wszystkie szczeble edukacji, zwiększamy prawdopodobieństwo wychowania pokolenia o ugruntowanej wiedzy i zachowaniach prozdrowotnych.

ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU:
 • dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach (z 30% placówek w województwie),
 • rodzice i opiekunowie dzieci

REALIZATORZY:
Dyrekcje i pracownicy placówek


KOORDYNATRZY:
 • pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS, WSSE, PSSE),
 • wytypowane osoby w placówkach


METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
 1. Realizowane treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia mają charakter warsztatowy, gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
 3. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi:
  • umożliwiającymi wchodzenie w rolę,
  • kształtującymi umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów,
  • kształtującymi umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli
 4. Działania koncentrują się na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów.


EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:
W trakcie zajęć w placówkach dzieci:
 • zdobywają wiedzę nt. szkodliwości dymu tytoniowego i miejsc w których mogą być narażone na jego inhalację,
 • nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy dorośli przy nich palą,
 • uczą się asertywnych zachowań w obronie własnych praw (szczególnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego) i własnego zdrowia.

Rodzice:
 • zwiększają swoją świadomość nt. zagrożeń jakie niesie dym tytoniowy dla zdrowia i rozwoju ich dzieci oraz
 • podwyższają kompetencje w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.


Nasi sześcioletni uczniowie z oddziału realizują program wraz z wychowawcą.