"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wspieranie rozwoju uczniów klas pierwszych będzie odbywać się poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Proces kształcenia oparty już od pierwszej klasy na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Ma w tym pomóc wykorzystanie w praktyce teorii Gardnera. Teoria Gardnera przeciwstawia się teorii kształcenia wszystkich "po równo", mierzenia uczniów "jedną miarą", uśredniania. Obala wiarygodność pomiarów człowieka testem na inteligencję, słynnym testem IQ. Gardner uważa, że człowiek posiada kilka poziomów inteligencji. W odniesieniu do dziecka jest aż 8 dziedzin aktywności, a szczególnie aktywność: językowa, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna i ruchowa, komunikacyjno-informacyjna i społeczna (intra i interpersonalna). Każdy z tych poziomów może być w dorosłym życiu ważny, choć, jak wiadomo, nie wszystkie są w odpowiednim stopniu wykorzystywane. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Szkoła ponadto otrzyma pomoce dydaktyczne za około 8 000 zł.


Od 1 kwietnia 2009 roku realizujemy projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który adresowany jest do uczniów klas pierwszych.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz w czasie 50 godzin zajęć pozalekcyjnych w ośrodkach zainteresowań, w których są zgromadzone odpowiednie pomoce dydaktyczne dostarczone przez organizatorów projektu.

Strona projektu: www.pierwszaki.eu