„PRZYJAZNA SZKOŁA”

Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

Beneficjentami projektu były: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje) społeczności lokalne (komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe).

Projekt zakładał wdrożenie 300 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę.

W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostało 315 nauczycieli opiekunów tak zwanych koordynatorów lokalnych. Czterodniowe szkolenie dotyczyło między innymi celów i założeń projektu, warsztatów pisania i koordynowania projektów rozwojowych szkół, źródeł finansowania, podstaw Public Relations w projekcie.

W drugiej fazie, nastąpiło wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych.

Na projekt rozwojowy składały się:

  1. Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem platformy elektronicznej (np. wirtualne koła zainteresowań) oraz kursy e-learningowych
  2. Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych, firm i instytucji na obszarze powiatu
  3. Przygotowanie projektu z dowolnego obszaru w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami oraz złożenie wniosku o jego dofinansowanie lub pozyskanie sponsora
  4. Stworzenie przez uczniów prac artystycznych dokumentujących projekt

Projekt PRZYJAZNA SZKOŁA w naszej szkole :

Nazwa naszego projektu rozwojowego

Z DZIENNIKARSTWEM NA TY

Koordynator regionalny – mgr Monika Smolarek

Nauczyciel pracujący z dziećmi – mgr Paweł Wawrzecki

Problem, którym się zajęliśmy

W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych:

W szkole jest grupa uczniów o zainteresowaniach dziennikarskich i medialnych, którzy nie mogą rozwijać swoich zainteresowań ze względu na brak w ofercie edukacyjnej naszej placówki zajęć o takim charakterze. Dzieci te żywo interesują się sztuką fotografowania ciekawych miejsc z najbliższego otoczenia i do tej pory prezentowały swoje zbiory na różnych lekcjach, dlatego istnieje potrzeba wykorzystania ich zainteresowań tak, aby mogły podzielić się nimi z innymi uczniami czy lokalnym środowiskiem.

Poważnym problemem jest fakt, iż uczniowie mają utrudniony kontakt z ośrodkami kulturalnymi i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, mieszczącymi się na terenie miasta - nasza placówka położona jest w odległości 7 km od Zduńskiej Woli i dodatkowo nie ma bezpośredniego połączenia.

W zakresie umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej:

Szkoła nie dysponuje tak bogatą ofertą, by zapewnić uczniom optymalne warunki rozwijania swoich zainteresowań i nabywania dodatkowej wiedzy w sferze edukacji medialnej i dziennikarstwa. Uczniowie, którzy wykazują zainteresowania i predyspozycje dziennikarskie nie mają wielkich możliwości ich realizowania z wielu powodów. Jednym z nich jest ograniczony dostęp do ośrodków kulturalnych i osób profesjonalnie zajmujących się dziennikarstwem. Pewne zagadnienie z tej dziedziny realizowane są na innych zajęciach tj. języku polskim, historii, plastyce, ale tylko wybiórczo, dlatego potrzebne są zajęcia, na których uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela będą rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności.

Współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej:

Obecna współpraca z instytucjami i organizacjami opiera się na zaspokajaniu potrzeb uczniów i stworzeniu im odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Nie jest jednak wystarczająca w sferze poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności z zakresu edukacji medialnej i dziennikarstwa. Nasza szkoła posiada już pewne doświadczenie w pisaniu projektów i udało nam się pozyskać fundusze na wycieczki i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o zainteresowaniach ekologicznych. Mimo to, nie jest nam łatwo wyeliminować pewne stereotypy dotyczące szkoły - chcemy, aby nasi uczniowie i ich rodzice nie postrzegali szkoły jako miejsca, które dostarcza tylko wiedzy „podręcznikowej”. Dlatego istnieje potrzeba działań, które staną się „oknem na świat” .

Działania podjęte przez nas w ramach projektu:

Zajęcia pozalekcyjne

Od września 2007 w ramach projektu Przyjazna Szkoła zaczęło w naszej szkole działać kółko dziennikarskie "Z dziennikarstwem na ty". Na kółku uczniowie redagują i wydają pierwszą w historii naszej szkoły gazetkę szkolną "LUSTERECZKO SZKOLNE", która cieszy się wśród uczniów wielkim zainteresowaniem i popularnością wśród całej społeczności szkolnej.

We wrześniu uczniowie mieli możliwość spotkania z profesjonalnym fotografem, który nie tylko omówił i zapoznał z budową i działaniem aparatu fotograficznego, ale także zdradził nam tajniki fotografowania.

W grudniu gościliśmy na naszych zajęciach dziennikarkę "Dziennika łódzkiego", która obejrzała i wysoko oceniła naszą szkolną gazetkę, a także odwiedziła nam o trudnej pracy dziennikarskiej.

Jak wygląda prawdziwa praca w redakcji "Dziennika łódzkiego" mogliśmy się przekonać w czasie wycieczki do gazety. Pani redaktor oprowadzała nas po redakcji a także zapoznała z tajnikami pracy dziennikarzy, pokazała etapy powstawania dziennika. A za kilka dni napisła o nas artykuł w "Dzienniku łódzkim".

Projekt z dowolnego obszaru

W ramach współpracy między Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła, naszą szkoła oraz Urzędem Gminy Zduńska Wola złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekt „Lokalna koalicja na rzecz równego dostępu do wiedzy na obszarach wiejskich w Gminie Zduńska Wola”.

Prace artystyczne